צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (מועד תחילת החוק), תשל"ה-1975

צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (מועד תחילת החוק), תשל"ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, אני מצווה כלהלן: 1. תחילת החוק (א) תחילת החוק - למעט סעיפים 25 ו-26 (5) - לגבי קטינים ממין זכר שמלאו להם שש-עשרה שנה אך לא מלאו להם שבע-עשרה שנה ועברו עבירה שענשה פחות מעשר שנות מאסר היא מיום כ"ו בתשרי תשל"ו (1 באוקטובר 1975). (ב) תחילת סעיפים 25 ו-26 (5) לחוק האמור, לגבי קטינים כאמור בסעיף קטן (א), היא מיום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976). (ג) תחילת החוק לגבי קטינים ממין זכר שמלאו להם שש-עשרה שנה ואינם מהנזכרים בסעיף קטן (א), היא מיום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977). (ד) תחילתו של סעיף 13(א) לחוק היא מיום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977). 1 ק"ת תשל"ה, 1274. משפט פליליקטינים (במשפט הפלילי)נוערצוויםצו (חקיקה)