צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. שיעור השכר הקובע השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 118.0% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה. 2. שיעור תגמול מחוסר פרנסה תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6(ג) ו-(ד) לחוק יהיה - (1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 47.1% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד 68.8% - מהדרגה הקובעת; (2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 68.8% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד 97.8% - מהדרגה הקובעת; (3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 97.8% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד 126.8% - מהדרגה הקובעת. 3. הדרגה הקובעת הדרגה הקובעת לעניין סעיף 6(ג) לחוק תהיה סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה. 4. התגמול לנכה נצרך התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 7(א) לחוק יהיה 146.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ואם יש לנכה ילד - 162.9% מהדרגה הקובעת. 5. תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 89.6% מן המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי. 6. ביטול צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעור השכר הקובע), הדרגה הקובעת והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשס"ג-2002 בטל. 7. תחילה ותוקף תחילתו של צו זה ביום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006) ותוקפו עד יום י' בטבת. 1 ק"ת תשס"ח, 1006.צבאנכותתגמול נצרך / נכה נצרךתגמול חוסר פרנסהצוויםהשכר הקובע / משכורת קובעתחוק הנכים (תגמולים ושיקום)צו (חקיקה)