צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004

צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 3 ו-4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "אזימוט" - זווית הנמדדת במעלות בכיוון תנועת מחוגי השעון מכיוון צפון ברשת ישראל החדשה; "חוף הים" - חופי הים התיכון, ים כנרת, נהר הירדן, ים המלח וים סוף, לפי הענין; "רשת ישראל החדשה" - כהגדרתה בתקנות המודדים, התשנ"ח-1998. 2. מקומות אסורים לרחצה המקומות האסורים לרחצה הם חלקי חוף הים המנויים בטור א' בתוספת הראשונה, המשתרעים בין הקו המוגדר על ידי האזימוט שבטור ב' לצדו, העובר בנקודת תחילתו של החוף האסור לרחצה שבטור ג', לבין הקו המוגדר על ידי האזימוט האמור, העובר בנקודת סופו של החוף האסור לרחצה שבטור ד', כשהמרחק במטרים בין נקודות התחילה והסוף האמורות, המתואר כקו א' בשרטוט שבתוספת השלישית (להלן - קו א'), הוא כמפורט בטור ה' לצדם. 3. מקומות רחצה מוכרזים (תיקון: תשס"ד) מקומות רחצה מוכרזים הם חלקי חוף הים המנויים בטור א' בתוספת השניה, המשתרעים בין הקו המוגדר על ידי האזימוט שבטור ב' לצדו, העובר בנקודת תחילתו של החוף המוכרז לרחצה שבטור ג', לבין הקו המוגדר על ידי האזימוט האמור, העובר בנקודת סופו של החוף המוכרז לרחצה שבטור ד', כשקו א' הוא כמפורט בטור ה' לצדם, והמתוחם - בניצב לאזימוט האמור - בקו העובר בים, המסומן ב' בשרטוט שבתוספת השלישית (להלן - השרטוט), שמרחקו מקו א' הוא כמפורט בטור ו' בתוספת השניה. 4. ביטול בטלים - (1) צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון), התשמ"ב-1982; (2) צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנרת ונהר הירדן), התשל"ח-1978; (3) צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים סוף), התשמ"א-1981. 5. תחילה3 תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ז, תש"ע)2 תוספת שניה (תיקון: תשס"ד, תשס"ז)2 ק"ת תשס"ד, 447, 670; תשס"ז, 486; תשס"ח, 1153, 1198; תש"ע, 366. הנוסח אינו מובא. הנוסח המלא של בריכות שחיה מוכרזות שבתוספת הראשונה מובא בדיני עיריות, דיני מועצות מקומיות ודיני מועצות אזוריות בהוצאת כתובים. הצו פורסם ביום 28.4.2004. חוף היםירדןכנרתמקומות רחצהצוויםצו (חקיקה)מצילים