צו העיריות (היטל עינוגים), תשל"ח-1978

צו העיריות (היטל עינוגים), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 249(25)(ב) לפקודת העיריות, אני מצווה לאמור: 1. ביטול היטל מיוחד לא יוטל היטל עינוגים על כרטיסים הנמכרים לסרטים אשר יוקרנו בכל ימות השבוע, פרט לשבת, בשעות הבוקר. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום י' באלול תשל"ח (12 בספטמבר 1978). 1 ק"ת תשל"ח, 2179.עירייהצוויםצו (חקיקה)