צו הפיקדון על מכלי משקה (דחיית מועד תחילתו של החוק), התשס"א-2001

צו הפיקדון על מכלי משקה (דחיית מועד תחילתו של החוק), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(ב) לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. דחיית מועד תחילתו של החוק תחילתו של החוק תידחה ליום י"ד בתשרי התשס"ב (1 באוקטובר 2001). 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום ח' בניסן התשס"א (1 באפריל 2001). 1 ק"ת תשס"א, 723.פיקדון על מכלי משקהפיקדוןצוויםצו (חקיקה)