צו הראיות (קביעת עובדי ציבור), התשמ"ג-1982

צו הראיות (קביעת עובדי ציבור), התשמ"ג-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(3) לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עובדי ציבור בנק ישראל הוא גוף ציבורי שעובדיו או נושאי תפקידים שלו הם עובדי הציבור לענין סימן ג' בפרק ב' לפקודה. 1 ק"ת תשמ"ג, 228 עובדי ציבורצוויםראיותצו (חקיקה)