צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ג-1963

צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הריבית, תשי"ז-1957, אני מצווה לאמור: 1. הצמדה למדד יוקר הבניה ניתן מילוות במסגרת תכנית חסכון שאושרה על ידי שר האוצר לענין חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס-הכנסה), תשט"ז-1956, לא יראו כריבית כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדת המילווה למדד יוקר הבניה. 1 ק"ת תשכ"ג, 971.ריביתצוויםצו (חקיקה)