צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ו-1966

צו הריבית (קביעת הצמדה), תשכ"ו-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הריבית, תשי"ז-1957, אני מצווה לאמור: 1. הצמדה למדד שכר הלימוד ניתן מילווה במסגרת תכנית חסכון שאושרה על ידי שר האוצר לענין חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס-הכנסה), תשט"ז-1956, לא יראו כריבית כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדת המילווה למדד שכר הלימוד. 1 ק"ת תשכ"ו, 2278.ריביתצוויםצו (חקיקה)