צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס' 2), התשס"ה-2005

צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס' 2), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הביטחון, אני מצווה לאמור: 1. הענקת סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני פעולות איבה, יהיו לשומר ביישוב שבמועצה אזורית כמפורט בתוספת, שהוטל עליה צו שמירה לפי החוק, הסמכויות המפורטות בסעיף 6א(ג) לחוק, בכפוף למגבלות ולתנאים כקבוע בסעיף 6א האמור. 2. תחילה2 תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תוספת (סעיף 1) מועצה אזורית שם היישוב מטה אשר שבי ציון צו זה הוא נוסף על צו אשר נחתם על ידי ביום י"ג בסיון התשס"ה (20 ביוני 2005). ק"ת תשס"ה, 840. הצו פורסם ביום 31.7.2005. רשויות מקומיותהסדרת השמירהשומריםצוויםמיסיםצו (חקיקה)