צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק הנכים), התשמ"ה-1984

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק הנכים), התשמ"ה-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(3) ו-21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, ולאחר התייעצות בועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. פרשנות בצו זה - "חוק הביטוח" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968; "תקנות הנכים" - (1) תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה מתפקודי היציבה וההליכה), התשמ"ד-1984; (2) תקנות הנכים (תוספת תגמול בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה וההליכה), התשמ"ד-1984; "המוסד" - כמשמעותו בחוק הביטוח. 2. החלת התקנות תקנות הנכים יחולו על נפגע, בשינויים אלה: (1) במקום "רופא מוסמך מקומי" יבוא "רופא מוסמך לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956" ובמקום "רופא מוסמך ראשי" יבוא "מנהל הענינים הרפואיים של המוסד"; 2) במקום "תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), התש"ל-1969" יבוא "סעיף 5 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970"; (3) במקום "קצין תגמולים" יבוא "פקיד תביעות לפי חוק הביטוח". 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ד (1 באפריל 1984). 1 ק"ת תשמ"ה, 416.צבאנכותנפגעי פעולות איבהצוויםחוק הנכים (תגמולים ושיקום)צו (חקיקה)