צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. אי תחולה על נזקי טבע וחקלאות הוראות סעיפים 57 ו-61 (ב) לחוק לא יחולו על עסקאות ביטוח נגד נזקי טבע בחקלאות שעורכת קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ, חברה ציבורית רשומה שמספרה 52-0027848. 1 ק"ת תשמ"ד, 525. חוזהפוליסהצוויםחוזה ביטוחצו (חקיקה)