צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (תכנית שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון, במסגרת מכשיר המימון האירופי לשכנות ולשותפות), התש"ע-2009

צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (תכנית שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון, במסגרת מכשיר המימון האירופי לשכנות ולשותפות), התש"ע-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לחוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983, באישור הממשלה, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לפי סעיף 5 לחוק האמור, אני מצווה לאמור: 1. חסינויות לאיחוד האירופי, המפעיל בישראל את "תכנית שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון(CBC - Cross Border Co-operation), במסגרת מכשיר המימון האירופי לשכנות ולשותפות( ENPI - European Neighborhood and Partnership Instrument)) יוענקו בישראל החסינויות המתאימות המפורטות בנספח להסכם שנחתם בין ישראל לאיחוד האירופי ביום 31 בדצמבר 2009 (להלן - ההסכם), כמפורט להלן: חסינות לאיחוד האירופי מתביעה ומהליך משפטי אחר בנוגע לסכסוך בין האיחוד ובין צד שלישי, לסכסוך בין האיחוד ומדינה חברה ובין צד שלישי, או בנוגע לסכסוך בין צדדים שלישיים, הקשורים במישרין או בעקיפין למתן הסיוע על ידי האיחוד האירופי לפי ההסכם; וזאת, למעט במקרים שבהם האיחוד האירופי יוותר במפורש על החסינות שהוענקה לו. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009). 1 ק"ת תש"ע, 554דיני חברותחסינותאגןחסינויות וזכויותצוויםשותפותמימוןצו (חקיקה)