צו יבוא (מתן ערובות על ידי מבקשי רשיונות יבוא או אישורים מיוחדים), תשכ"ט-1968

צו-יבוא (מתן ערובות על ידי מבקשי רשיונות יבוא או אישורים מיוחדים), תשכ"ט-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939, וסעיף 14(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור: 1. כתב התחייבות וערבות רשות מוסמכת רשאית לדרוש מכל מבקש רשיון יבוא או מבקש אישור מיוחד ליבוא סחורות המפורטות בתוספת לצו יבוא חפשי, תשכ"ח-1968, שימציא לה - (1) התחייבות, בטופס שתקבע - (א) לפתוח, תוך תקופה שתקבע, אשראי בבנק לשם יבוא הסחורות שלגביהן מבוקש רשיון היבוא או האישור המיוחד; (ב) לייבוא את הסחורות שלגביהן מבוקש רשיון היבוא או האישור המיוחד תוך תקופה שתקבע; (ג) להתקשר בהסכם-הספקה, תוך תקופה שתקבע, עם ספק הסחורות שלגביהן מבוקש רשיון-היבוא או האישור המיוחד; ד) להשתמש בסחורות המיובאות על פי רשיון היבוא, או האישור המיוחד המבוקשים ולשווק את המוצרים המיוצרים באמצעותן, או לשווקם באופן ובצורה, לרבות אופן האריזה, כאמור ברשיון היבוא או באישור המיוחד; (2) ערבות, לרבות התחייבות, בסכום שתדרוש, למילוי ההתחייבויות לפי פיסקה (1). 2. ביטול צו יבוא (מתן התחייבות וערבות על ידי מבקשי רשיונות יבוא), תשי"ג-1953 - בטל. 1 ק"ת תשכ"ט, 71. צו (חקיקה)יבואצווים