צו יצוא (מתן התחייבויות וערבות על ידי מקבל מטבע-חוץ), תשי"ז-1956

צו-יצוא (מתן התחייבויות וערבות על ידי מקבל מטבע-חוץ), תשי"ז-1956 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות "מקבל מטבע-חוץ" - אדם שהועבר אליו מטבע-חוץ על ידי תושב-חוץ או שקיבל הודעה מאת תושב-חוץ בדבר העברת מטבע-חוץ אליו כתמורה מלאה או חלקית בעד סחורה שעל מקבל המטבע לייצאה. 2. כתב התחייבות וערבות רשות מוסמכת רשאית לדרוש מכל מקבל מטבע-חוץ שימציא לה - 1) התחייבות לביצוע היצוא בסכום, במועד ובנוסח שתקבעם; (2) ערבות, לרבות שטר-חוב, בסכום שתדרוש למילוי ההתחייבות לפי פיסקה (1). 1 ק"ת תשי"ז, 173. מטבע חוץמטבעותיצואצוויםצו (חקיקה)