צו יציאה לחוץ-לארץ (תיירים), תש"ט-1949

צו יציאה לחוץ-לארץ (תיירים), תש"ט-1949 בתוקף סמכותו לפי סעיף 3 לפקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ - לארץ), תש"ט-1948, מצווה בזה שר העליה לאמור: 1. ביטול-תקנות שעת-חירום לגבי תיירים תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ), תש"ח-1948, בטלות לגבי כל אדם הנכנס למדינת ישראל על סמך אשרת-ביקור ושוהה בה כתייר. 1 ק"ת תש"ט, 178. צו יציאה לחוץ לארץתיירצוויםצו (חקיקה)