צו כביש ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסויימים), התשס"ח-2007

צו כביש ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסויימים), התשס"ח-2007 בתקוף סמכותנו לפי סעיף 2(ב) לחוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור: 1. החלת החוק על מקרקעין מסוימים על המקרקעין המפורטים להלן, אשר כלולים בתכנית שד235/ (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביום י"ב בתמוז התשס"ז (28 ביוני 2007) בילקוט הפרסומים 5686 עמ' 3393, יחולו הוראות החוק: גוש 7579 חלקי חלקות 2, 10, 12 (החלקים הכלולים בתחומי התכנית); תשריט נלווה לצו זה יעמוד לעיון הציבור במשרדי חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, רח' יגאל אלון 65, תל אביב. במקרה של אי-התאמה בין הפירוט שלעיל לבין התשריט הנלווה יגבר המסומן בתשריט. 1 התשס"ח, 77. כבישמקרקעיןצוויםצו (חקיקה)