צו לימוד חובה (השתתפות בהוצאות קיום מוסד), תשל"ח-1978

צו לימוד חובה (השתתפות בהוצאות קיום מוסד), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מצווה לאמור: 1. חובת השתתפות רשות חינוך מקומית (להלן - הרשות השולחת) חייבת, דרך כלל, להשתתף בהוצאות קיומו של כל מוסד חינוך רשמי שמחזיקה רשות חינוך מקומית אחרת (להלן - הרשות המקבלת) ושבו ניתן חינוך-חובה חינם לילדים או לנערים קשי-חינוך, או לילדים או לנערים בעלי-מום, הגרים בתחום שיפוטה של הרשות השולחת והזכאים לחינוך-חובה חינם לפי החוק האמור. 2. שיעור ההשתתפות ההשתתפות לפי סעיף 1 תהיה בחלק יחסי של הוצאותיה השוטפות בשל המוסד של הרשות המקבלת ששיעורו כיחס בין מספר הילדים והנערים שבמוסד, הגרים בתחום שיפוטה של הרשות השולחת, לבין המספר הכולל של הילדים והנערים שבמוסד. 3. תנאי לחובת השתתפות צו זה מותנה בתנאי שהילד או הנער, לפי הענין, מבקר במוסד האמור בהסכמת הרשות השולחת, ובאין הסכמה כאמור - באישור מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות שבתחומה הרשות השולחת. 4. תחולה צו זה תחולתו לגבי שנת הלימודים תשל"ט ואילך. 1 ק"ת תשל"ח, 1203. דיני חינוךלימוד חובהצוויםצו (חקיקה)