צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (עבודות בניה), התשנ"ב-1991

צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (עבודות בניה), התשנ"ב-1991 בתוקף סמכותי לפי פסקה (2) להגדרת "מגזר עסקי" בסעיף 1 לחוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ"א-1991 (להלן - החוק), אני קובע לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "סיוע" - כל הטבה הניתנת מאת משרד הבינוי והשיכון, במישרין או בעקיפין, לרבות מענקים לזירוז תחילת הבניה או סופה והתחייבויות רכישה; "עבודות בניה" - לרבות עבודות חפירה, ביוב, סלילת כבישים ודרכים, עבודות עפר ועבודות הקשורות בהכנה לבניה ולהשלמתה; "עבודות בניה פרטיות" - עבודות בניה המתבצעות כולן בידי מי שאינם זכאים לסיוע, או לא קיבלו סיוע החל ביום י"א באלול התש"ן (1 בספטמבר 1990), ואחת היא אם הן מבוצעות על-ידי קבלן ראשי, קבלן משנה שלו, קבלני המשנה שלהם או עובדיהם של הללו. 2. עבודות בניה שעליהן לא יחול החוק המגזר העסקי כמשמעותו בחוק לא יכלול עבודות בניה למעט עבודות בניה פרטיות המתבצעות על-ידי מי שכל עיסוקו בעבודות בניה כאלה. 1 ק"ת תשנ"ב, 340. בניהעידוד המגזר העסקיעבודות בניהצוויםצו (חקיקה)