צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (פיזור מועצת הזיתים והכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים), התש"ע-2010

צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (פיזור מועצת הזיתים והכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים), התש"ע-2010 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 2(ב), 2א, 69(א) ו-(ב) לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מצווים לאמור: 1. הגדרה בצו זה, "נכסים" - כהגדרתם בסעיף 7(א1) לחוק. 2. פיזור מועצת הזיתים מועצת הזיתים תפוזר ביום תחילתו של צו זה (להלן - יום התחילה). 3. הכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים ענף זיתי השמן ייכלל בתחום תפקידיה וסמכויותיה של מועצת הצמחים. 4. העברת נכסים נכסי מועצת הזיתים, עם פיזורה, יהיו לקניין מועצת הצמחים. 5. ייחוד נכסים (א) נכסי מועצת הזיתים ישמשו את ענף זיתי השמן, והנכסים כאמור שהם כספים - ייזקפו לחשבון קרן מיוחדת, כמשמעותה בסעיף 37 לחוק, שתוקם לענף זיתי השמן (להלן - הקרן המיוחדת). (ב) חובות והתחייבויות מועצת הזיתים ימומנו מהקרן המיוחדת. 6. הליכים משפטיים כל תובענה, ערעור או הליך משפטי אחר של מועצת הזיתים או נגדה וכן כל עילה לתביעה, לערעור או להליך משפטי אחר כאמור, שהיו תלויים ועומדים או קיימים, לפי העניין, ערב יום התחילה - (1) יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו הם של מועצת הצמחים או נגדה, לפי העניין; (2) הוצאותיהם ותוצאותיהם ייזקפו לזכות או לחובה, לפי העניין, של הקרן המיוחדת ולא יחולו על הקרנות המיוחדות של שאר הענפים במועצת הצמחים. 7. שמירת זכויות עובדים (א) מי שהיה עובד מועצת הזיתים ערב יום התחילה, יהיה עובד מועצת הצמחים החל ביום התחילה. (ב) עובד מועצת הזיתים לא יהיה זכאי להטבות פרישה בשל המעבר למועצת הצמחים. (ג) הזכויות, תנאי העבודה לרבות הזכויות הנובעות עקב פיטורין או התפטרות, וכן התניות והליכים ליישוב חילוקי דעות, שהיו לעובד מועצת הזיתים ערב יום התחילה יישמרו לו ויראו אותם כזכויות הנובעות מעבודתו במועצת הצמחים. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), נחתם הסכם, לאחר יום התחילה, המסדיר את שכרם של עובדי מועצת הצמחים ותנאי עבודתם, לרבות מי שנעשו עובדיה לפי תקנת משנה (א), יחול עליהם ההסכם, ומשנחתם ההסכם לא תחול תקנת משנה (ג). 8. ביטול בטלים - (1) צו מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת מועצת הזיתים), התשל"ו-1976; (2) תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים), התשס"ח-2008. 1 ק"ת תש"ע, 956.צוויםירקותמועצת הצמחיםצמחיםצו (חקיקה)