צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ה-1994

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ה-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו-180 (ב) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור: 1. הגדלת שיעורי המקדמות לשנת המס 1994 (א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175(א) לפקודה לשנת המס 1995 יוגדלו כך שלכל מקדמה יווסף שיעור ממנה כמפורט להלן: (1) אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 1990 - 82%; (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1991 - 53%; (3) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1992 - 36%; (4) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1993 - 23%; (ב) לענין סעיף 180(ב)(1) לפקודה יוגדל ב-10% סכום המס שנישום חייב לשלמו לשנת המס 1995 בשל דו"ח שהגיש לשנת המס 1994, ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א). 2. תחולה צו זה יחול לענין מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 1994. 1 ק"ת תשנ"ה, 409. מקדמהצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)