צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ח-1997

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשנ"ח-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו-180 (ב) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור: 1. הגדלת שיעורי המקדמות לשנת המס 1998 (א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175(א) לפקודה לשנת המס 1998 יוגדלו כך שלכל מקדמה יווסף שיעור ממנה כמפורט להלן: (1) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1993 ועד בכלל - 55%; (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1994 - 40%; (3) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1995 - 30%; (4) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1996 - 17%; (ב) לענין סעיף 180ב)(1) לפקודה יוגדל ב-10% סכום המס שנישום חייב לשלמו לשנת המס 1998 בשל דו"ח שהגיש לשנת המס 1997, ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א). 1 ק"ת תשנ"ח, 151. מקדמהצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)