צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ז-2007

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ז-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו-180 (ב) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור: 1. (א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175(א) לפקודה לשנת המס 2007 יוגדלו כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן: (1) אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 2003 - 13%; (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2004 - 11%; (3) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2005 - 7%. (ב) לענין סעיף 180(ב)(1) לפקודה יוגדל ב-3% סכום המס שנישום חייב לשלמו בשנת המס 2007 בשל דוח שהגיש לשנת המס 2006, ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א). 2. תחולתו של צו זה לענין מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2007. 1 ק"ת תשס"ז, 428.מקדמהצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)