צו מס הכנסה (הקלת מס במכירת איגרת חוב הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל) (הוראת שעה), התשס"ג-2003

צו מס הכנסה (הקלת מס במכירת איגרת חוב הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 97(ג1) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (א) בתקנות אלה - "איגרת חוב" - איגרת חוב שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל, הנסחרת רק בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שאינה נייר ערך זר כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס"ג-2002; "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה. (ב) לכל מונח בתקנות אלה תהיה המשמעות הנודעת לו בחלק ה3 לפקודה, זולת אם נאמר במפורש אחרת. 2. שיעור מס מופחת במכירת איגרת חוב בשנת המס 2003, בידי יחיד או בידי חבר בני אדם שהוראות סעיף 6 לחוק תיאומים בשל אינפלציה או הוראות לפי סעיף 130א לפקודה אינן חלות בקביעת הכנסתם, לא יעלה המס על רווח ההון הריאלי על 15%, אם התקיימו כל אלה: (1) היחיד או חבר בני האדם, לא תבעו ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל איגרת החוב; (2) המכירה אינה לקרוב; (3) המוכר אינו בעל שליטה במישרין או בעקיפין בחבר בני אדם שהנפיק את איגרת החוב. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003). 1 ק"ת תשס"ג, 1004.מיסיםדיני חברותהקלות מס / הנחה במסאיגרת חובשוק ההון / ניירות ערךצוויםמס הכנסהחובחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)