צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981

צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 97(ג) לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. פטור חלקי ממס רווח הון חברה תושבת ישראל אשר כל מניותיה בידי תושב חוץ תהיה פטורה ממס על חלק מרווח ההון המוטל על מכירת מניותיה בחברה תושבת חוץ בסכום המחיר המקורי כשהוא מוכפל בשיעור עליית שער הדולר של ארצות הברית מיום הרכישה ועד ליום המכירה. 1 ק"ת תשמ"א, 1030. מיסיםדיני חברותתושב חוץמניותצוויםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)