צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981

צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 97(ג) לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. פטור ממס ריווח הון על פיצויים ריווח הון הנובע מקבלת פיצויים והטבות על פי חוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה השלום עם מצרים), התש"ם-1980 - יהא פטור ממס. 2. תחילה תחילתו של צו זה מיום כ"ד בתמוז התש"ם (8 ביולי 1980). 1 ק"ת תשמ"א, 1093. נגבמיסיםמקרקעיןפיצוייםרווח הוןמס הכנסהצוויםחוקי מס הכנסהפטור ממסצו (חקיקה)