צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לבעל נייר ערך מסחרי), התש"ן-1990

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לבעל נייר ערך מסחרי), התש"ן-1990 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "נייר ערך מסחרי" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הנסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, שהנפיקה חברה, על פי תשקיף, והוא התחייבויות של החברה לשלם למחזיק, במועד שאינו מוקדם מ-30 ימים מיום ההנפקה ואינו מאוחר מתשעה חודשים מיום ההנפקה את סכום ההתחייבות, וסכום זה אינו נושא הפרשי הצמדה. 2. פטור ממס (א) הכנסה מריבית על נייר ערך מסחרי שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, פטורה ממס עד גובה הפרשי הצמדה. (ב) יתרת הריבית חייבת במס בשיעור 25%. 3. תחילה תחילתו של צו זה לגבי נייר ערך מסחרי שהונפק בשנת המס 1990 או לאחר מכן. 1 ק"ת תש"ן, 1249.ריביתצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהפטור ממסצו (חקיקה)