צו מס הכנסה (פטור של רשויות מקומיות), תשט"ו-1955

צו מס הכנסה (פטור של רשויות מקומיות), תשט"ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לפקודת מס-הכנסה, 1947, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור: 1. פטור כל הכנסה של רשות מקומית המופקת ממלאכה או מעסק כמפורט להלן תהיה פטורה ממס: (1) הספקת מים; (2) הספקת גז; (3) הספקת חשמל; (4) הובלה ציבורית; (5) הספקת שירותים חיוניים בנוגע לשווקים, לסניטציה, לפיתוח דרכים או לפיתוח הבנייה. 1א. פטור הכנסה מדיבידנד (תיקון: תשכ"ד) הכנסת של רשות מקומית מדיבידנד המשתלם לה על ידי אוצר השלטון המקומי בע"מ, תהיה פטורה ממס. 2. תחילה תחילתו של צו זה היא מיום ו' בניסן תשי"ב (1 באפריל 1952) 1 ק"ת תשט"ו, 625; תשכ"ד, 1217 רשויות מקומיותצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)