צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003

צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003 (תיקון: תשס"ד, תשס"ה) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(28) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשס"ד, תשס"ה) בצו זה - "ההפרש" - ההפרש שבין הסכום שהתקבל בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים לבין סכום תקרת הפטור; "השתכרות או רווח" - השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים כאמור בסעיף 2א לפקודה שנעשו במסגרת חוקית; "תקרת הפטור" - סכום של 50,000 שקלים חדשים. 2. קביעת סכום (תיקון: תשס"ד, תשס"ה) לענין סעיף 9(28) לפקודה, יראו השתכרות או רווח כפטורים ממס, אם הסכום שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, לפי הענין, פחת מתקרת הפטור. 3. פטור חלקי (תיקון: תשס"ד, תשס"ה) לענין השתכרות או רווח מהימור אחד, מהגרלה אחת או מפרס אחד כאמור, שסכומם עלה על תקרת הפטור ופחת מכפל תקרת הפטור, יראו כפטור ממס סכום השווה לתקרת הפטור בניכוי ההפרש. 4. היקף ההגרלה, ההימור או הפרס לענין תקנות אלה יראו כהגרלה אחת כהימור אחד או כפרס אחד גם הגרלה, הימור או פרס ששולבו בהם כמה ניחושים ובן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד, והכל בין אם שולמו לאדם אחד ובין אם שולמו לכמה בני אדם. 5. עדכון סכומים תקרת הפטור תתואם לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה, כאילו היתה תקרת הכנסה כמשמעותה באותו סעיף. 6. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (להלן - יום התחילה) והוא יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים שהתקיימו ביום התחילה או לאחריו. 1 ק"ת תשס"ג, 837; תשס"ד, 276, 897; תשס"ה, 341.הימוריםפרסיםצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)