צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977 (תיקון: תשנ"ב) בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשנ"ב, תש"ס, תשס"ב-2) בצו זה "תשלומים בעד שירותים או נכסים" - סכומים המשתלמים על ידי המדינה, רשות מקומית, איגוד ערים, מועצה דתית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, בנק ישראל, מבקר המדינה, המוסד לביטוח לאומי, רשות הנמלים, רשות השידור, רשות שדות התעופה, שירות התעסוקה, האפוטרופוס הכללי, חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, חברה החייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או חברה או חברת בת שמחזור עסקיהן ביחד, או של כל אחת מהן לחוד, עלה על הסכום הנקוב לגבי שנת מס פלונית כמפורט בתוספת א', למעט חברת-בת שמחזור עסקיה לא עלה על הסכום הנקוב לגבי אותה שנת מס פלונית כמפורט בתוספת ב', מי שחייב בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או מי שמחזור עסקיו בשנת המס 1988 או לאחר מכן עלה על הסכום הנקוב בתוספת א', שותפות שאחד או יותר מהשותפים בה הוא חבר-בני-אדם החייב בניכוי במקור לפי צו זה, מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מס ערך מוסף), בית חולים, קופת חולים, מוסד להשכלה גבוהה, חבר-בני-אדם שקיבל מהמדינה או מרשות מקומית זכות לחיפוש, הפקה, עיבוד, הספקה והובלה של מחצבים, נפט, מים או חשמל, ואשר עיקר עסקו בפעולות אלה ומי שקיבל זכות מחבר-בני-אדם כאמור לעשיית הפעולות האמורות ועיקר עסקו בכך, או מי שרשאי לארגן או לערוך הגרלה או הימור ועיקר עסקו בכך, בעד שירותים, בעד נכסים או בעד שירותים ונכסים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתשלום חד-פעמי ובין בשיעורים, בין על חשבונם הם ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, והכל בין בכסף בין בשווה כסף, לרבות סכומים המהווים החזר הוצאות לרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, למעט השתכרות או ריווח כמפורט בסעיף 2(8) לפקודה, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי במקור לפי דין אחר ולמעט תשלומים ששילם יחיד שלגביהם לא חלה חובת רישום בספרי העסק שלו; "איגוד ערים" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955; "מועצה דתית" - כמשמעותה בחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971; "בית-חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, למעט בית-חולים פרטי; "מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 13 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958; "מוסד ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה; "מחזור" - סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים, כולל מסים עקיפים לרבות תקבולים שהתקבלו בשביל אדם אחר;2 ואולם - (1) לגבי יחיד, שותפות של יחידים ומוסד ציבורי, לא יובאו בחשבון תקבולים שפקיד השומה אישר, בכתב, כי הם הכנסה חד פעמית בידי המקבל; (2) לגבי עורך דין, לא יובאו בחשבון סכומים שקיבל כפקדונות, ובלבד שסכומים אלה רשומים בספרי העסק כפקדונות ומופקדים בחשבון בנק נפרד שבו מופקדים רק כספי פקדונות; (3) לגבי מוסד ציבורי, יראו כמחזור את סך כל התקבולים שקיבל, בכפוף לאמור בפסקה (1); "חברת בת" - חברה שחברה אחרת מחזיקה ב-50% או יותר מערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה; "מחצבים" - חמרים בעלי ערך כלכלי שהם חלק מקליפת האדמה או שמוצאם הטבעי הוא מקליפת האדמה, או מים המלח, למעט אבן, צפחה, שחם, צור, שיש, חלמיש, גור, חצץ, חול, חמר וגבס; "נכס" - כל רכוש בין מקרקעין ובין מטלטלין, ובין כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות; "נפט" - כמשמעותו בחוק הנפט, תשי"ב-1952. "חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה" - חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973 או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992. 2. קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה (תיקון: תשל"ט, תש"ם) (א) תשלומים בעד שירותים או נכסים יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה. (ב) (בוטל) 2א. סייג (תיקון: תשנ"ב, תש"ס, תשס"ב-2) על אף האמור בהגדרת "תשלומים בעד שירותים או נכסים", לא יראו בתשלומים בעד שירותים או נכסים (1) תשלומים שמשלמים יחיד, שותפות של יחידים, או חברה שאינה חברת אם או חברת בת, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום לא עלה מחזור עסקיהם על הסכום הנקוב בתוספת א' ושלא היו חייבים בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה; (2) תשלומים שמשלמת חברה שהיא חברת אם או חברת בת, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום, לא עלה מחזור העסקים של חברת האם יחד עם כל חברות הבת שלה, או של חברת הבת יחד עם חברת האם שלה, לפי הענין, על הסכום הנקוב בתוספת א' ושלא היתה חייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה. (3) תשלומים שמשלם מוסד ציבורי, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום, לא עלה מחזור עסקיו על הסכום הנקוב בתוספת ג' אלא אם כן העסיק בכל אחת משנות המס כאמור, למעלה מ-10 מועסקים. 3. ביטול צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או טובין כהכנסה), תש"ל-1970 - בטל. תוספת א' (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב-2, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תש"ע) השנה המחזור בש"ח 1978 10,000,000 1979 10,000,000 1980 10,000,000 1981 20,000,000 1982 50,000,000 1983 150,000,000 1984 500,000,000 1985 1,000,000 1986 900,000 1987 1,400,000 1988 1,700,000 1989 2,000,000 1990 2,500,000 1991 2,700,000 1992 3,000,000 1993 3,300,000 1994 3,600,000 1995 4,000,000 1996 3,600,000 1997 3,700,000 1998 3,900,000 1999 4,000,000 2000 4,100,000 2001 4,300,000 2002 4,300,000 2003 4,300,000 2004 4,300,000 2005 4,400,000 2006 4,500,000 2007 4,700,000 2008 4,900,000 תוספת ב' (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב-2, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תש"ע) השנה המחזור בשקלים 1978 2,000,000 1979 2,000,000 1980 2,000,000 1981 4,000,000 1982 10,000,000 1983 30,000,000 1984 100,000,000 1985 200,000 1986 170,000 1987 260,000 1988 300,000 1989 350,000 1990 500,000 1991 540,000 1992 600,000 1993 660,000 1994 710,000 1995 800,000 1996 710,000 1997 730,000 1998 780,000 1999 790,000 2000 800,000 2001 850,000 2002 840,000 2003 840,000 2004 860,000 2005 880,000 2006 890,000 2007 930,000 2008 960,000 תוספת ג' (תיקון: תשס"ב-2, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תש"ע) השנה המחזור בשקלים 2000 2,500,000 2001 2,700,000 2002 2,600,000 2003 2,600,000 2004 2,700,000 2005 2,700,000 2006 2,800,000 2007 2,900,000 2008 3,000,000 ק"ת תשל"ז, 1384; תשל"ח, 329, 454; תשל"ט, 1432; תש"ם, 1102; תשמ"א, 169, 726; תשמ"ב, 954; תשמ"ג, 1067; תשמ"ד, 1290; תשמ"ה, 491; תשמ"ו 283; תשמ"ז, 217; תשמ"ח, 319; תשמ"ט, 202, 220; תש"ן, 258; תשנ"א, 396; תשנ"ב, 632, 633; תשנ"ג, 270; תשנ"ד, 496; תשנ"ה, 443; תשנ"ו, 382; תשנ"ז, 299; תשנ"ח, 382; תשנ"ט, 294; תש"ס, 410; תשס"א, 628; תשס"ב, 349; תשס"ג, 528; תשס"ד, 234; תשס"ה, 319; תשס"ו, 141; תשס"ז, 426; תשס"ח, 404; תש"ע, 402. 2 סעיף 6 לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשס"ב-2000 (ק"ת תשס"ב, 349), קובע תחולתם של תיקון סעיפים 1, 2א ותוספת א' ג' לגבי תשלומים בעד שירותים ונכסים המשתלמים בשנת המס 2002.צוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)