צו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר), התשנ"ב-1992

צו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר), התשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16ב, 97(ג) ו-98 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "נייר ערך זר" - כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ"ב-1992. 2. פטור ממס על הפרשי שער ושיעור המס (תיקון: תשנ"ט) (א) יחיד יהיה פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער מפדיון איגרת חוב שהיא נייר ערך זר. (ב) (1) על אף האמור בחלק ה לפקודה, יחיד תושב ישראל שיש לו רווח הון במכירת נייר ערך זר, יהיה פטור ממס על חלק רווח ההון שהוא סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, ויהיה חייב על יתרת רווח ההון במס בשיעור של 35%. (2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על יחיד שהחזיק בנייר הערך או בזכות לרכישתו (להלן - נייר הערך), קודם לרישומו למסחר בבורסה. (א) על חלק רווח ההון השווה לרווח ההון שהיה נצמח אילו נמכר הנייר ביום הרישום למסחר בבורסה, כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד מיום הרישום ועד ליום המכירה; ב) כאשר התמורה ממכירת נייר הערך נמוכה מהתמורה שהיתה מתקבלת אילו נמכר נייר הערך מיד לאחר רישומו למסחר בבורסה, כשהיא מתואמת לפי שיעור עליית המדד מיום הרישום ועד ליום המכירה. לענין זה, "שיעור עליית המדד" - כהגדרתו בפקודה ואם נרכש נייר הערך במטבע חוץ - שיעור עליית שער החליפין של אותו מטבע. (3) על אף האמור בהגדרה "סכום אינפלציוני" - בסעיף 88 לפקודה, אם נרכש נייר הערך במטבע חוץ, יחושב הסכום האינפלציוני כך שיראו כמדד את שער המטבע שבו נרכש נייר הערך. ק"ת תשנ"ב, 1291; תשנ"ט, 25. סעיף 2 לצו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר) (תיקון), התשנ"ט-1998 (ק"ת תשנ"ט, 26) קובע לגבי תיקון סעיף 2: "2. תחולה הוראות צו זה יחולו על נייר ערך שהיה לנייר ערך זר ביום פרסומו של צו זה או לאחריו." רווח הוןצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)