צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשמ"ז-1986

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשמ"ז-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. הארכת תחולה הוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985, יחולו גם בשנת המס 1987. 1 ק"ת תשמ"ז, 170. אינפלציהצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)