צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו-5), התשנ"ו-1996

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו-5), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן - חוק התיאומים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. אי תחולת סעיפים 4 ו-5 סעיפים 4 ו-5 לחוק התיאומים לא יחולו בשנת המס 1996. 1 ק"ת תשנ"ו, 438. אינפלציהצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)