צו מס קניה (הטלת כפל מס), התשמ"ו-1986

צו מס קניה (הטלת כפל מס), התשמ"ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הטלת כפל מס (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ג) שולם מס על טובין אשר שימשו לייצור טובין שסיווגם בפרטים 0301, 0601 ו-0701 שבתוספת השניה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, לא תחול עליהם ההוראה שבסעיף 7(ב) לחוק. 1 קת"ם תשמ"ו, 724; תשמ"ז, 790; תשנ"ג, 1607.מס קניהצוויםמיסיםצו (חקיקה)