צו מס שבח מקרקעין (שינוי שיעור הריבית), תש"ם-1980

צו מס שבח מקרקעין (שינוי שיעור הריבית), תש"ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. שיעור הריבית (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב) שיעור הריבית בסעיף 94(א) לחוק יהא 6.5% לכל שבועיים או חלק מהם. 1 ק"ת תש"ם, 2147; תשמ"א, 252; תשמ"ד, 855.מיסיםמקרקעיןריביתצוויםמס שבחצו (חקיקה)