צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשויות מקומיות לרשום שינוי מען בתעודות זהות), תשל"ו-1976

צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשויות מקומיות לרשום שינוי מען בתעודות זהות), תשל"ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור: 1. קבלת הודעה על שינוי מען (א) רשות מקומית הנקובה בתוספת מוסמכת לקבל במשרדיה הודעה בכתב על שינוי מען של תושב. (ב) שינוי המען יירשם בתעודות הזהות של התושב. 2. הסכמת רושם ראש רשות מקומית רשאי להסמיך בכתב עובד הרשות המקומית לרשום שינויי מען בתעודת זהות (להלן - רושם). 3. רישום המען החדש רושם ירשום בתעודת הזהות של מוסר הודעה על שינוי את פרטי המען החדש, יציין את תאריך הרישום, יחתום את שמו ויטביע את חותמת משרד הפנים. 4. העברת ההודעה רושם ימסור למשרד את ההודעה על שינוי מען תוך שבעה ימים מיום קבלתה. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו. תוספת (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א) 2 ק"ת תשל"ו, 923; תשל"ז, 325; תשל"ח, 1311; תשל"ט, 1182, תש"ם; 822; תשמ"א, 1282. 2 הנוסח אינו מובא.רשויות מקומיותמרשם אוכלוסיןצוויםצו (חקיקה)