צו ניירות ערך (ביטול מחיר מרבי) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995

צו ניירות ערך (ביטול מחיר מרבי) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48(ב) ו-56 (א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה ומתקין לאמור: 1. מכרז ללא מחיר מרבי בנוסף לאמור בחלק השני בתקנון הבורסה, יחולו ההוראות הבאות על ניירות ערך שיירשמו למסחר בתקופה שמיום ב' בסיון התשנ"ה (1 ביוני 1995) עד יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996); "רישום למסחר מותנה בכך שהצעת ניירות הערך תיעשה במכרז ללא מחיר מרבי, וניתן לקבוע בהנחיות תנאים וסייגים להליכי המכרז; הוצעו ניירות הערך ביחידות הכוללות ניירות ערך מסוגים שונים, יהיה המכרז על המחיר הכולל של היחידה; הוראות אלה לא יחולו על הצעת ניירות ערך בדרך של זכויות וכן על הצעת ניירות ערך לעובדים בלבד או על אותו חלק מן ההצעה המופנה לעובדים". 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום ב' בסיון התשנ"ה (1 ביוני 1995). 1 ק"ת תשנ"ה, 1501. דיני חברותשוק ההון / ניירות ערךצוויםצו (חקיקה)