צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 79(ב)(3) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הוועדה הממנה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הארכת מועד המועד הקבוע בסעיף 16(ו) לחוק, לענין סיום עבודת הוועדה להפרשי הצמדה וריבית והגשת מסקנותיה לחברה, מוארך בזה עד יום י"ב בשבט התשס"ז (31 בינואר 2007). 1 ק"ת תשס"ז, 358. הארכת מועדריבית והצמדהירושהריביתהנצחהצוויםניצולי שואהצו (חקיקה)