צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות של ברירת משפט עבירה שנקבעה כעבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע), התשמ"ט-1989, נקבעת בזה כעבירה של ברירת משפט. 2. מסירת הודעת תשלום קנס מי שהשר לאיכות הסביבה ושר החקלאות הסמיכו לכך רשאי למסור הודעת תשלום קנס לגבי עבירה כאמור בסעיף 1. 1 ק"ת תשמ"ט, 1179.משפט פליליגן לאומיצוויםסדר דין פלילישמורת טבעצו (חקיקה)