צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - הגנת חיית הבר), התשמ"ו-1986

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - הגנת חיית הבר), התשמ"ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות של ברירת משפט עבירה שנקבעה כעבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - הגנת חיית הבר), התשמ"ו-1986 נקבעת בזה כעבירה של ברירת משפט. 2. מסירת הודעת תשלום קנס מי ששר החקלאות הסמיכו לכך רשאי למסור הודעת תשלום קנס לגבי עבירה כאמור בסעיף 1. 1 ק"ת התשמ"ו, 553.בעלי חייםמשפט פליליצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)חיות בר