צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות של ברירת משפט עבירה שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור. 1ק"ת תשס"ח, 851. משפט פליליגלגל רכבצמיג רכבמיחזורצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)