צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סעיף 196 לחוק העונשין), התשס"ט-2008

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סעיף 196 לחוק העונשין), התשס"ט-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות של ברירת משפט עבירה שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. 2. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. 1ק"ת תשס"ט, 210.משפט פליליחוק העונשיןצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)