צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2002

צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, אני מצווה לאמור: 1. קביעת תחנת משטרה משרדה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים ברח' הרטום מס' 8 בירושלים נקבע בזאת כתחנת משטרה לענין הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996. 2. ביטול קביעת תחנת משטרה קביעת משרדה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים בבנין "לב הגבעה" ברח' בית הדפוס בירושלים כתחנת משטרה - בטלה. 3. תחילה2 תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. ק"ת תשס"ב, 581. 2 הצו פורסם ביום 21.3.2002.מעצרמשטרהמשפט פליליצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)