צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וסעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תש"ע) בצו זה, "עבירה חוזרת" - עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק. "רכב דיזל טורבו" - רכב שברישיון הרכב שלו בסעיף סוג הדלק מופיע "דיזל טורבו"; "רכב להסעת נוסעים" - אוטובוס ומונית כהגדרתם בפקודת התעבורה, וכן אוטובוס זעיר, טיולית ורכב להסעת תלמידים כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. 2. קביעת עבירות קנס העבירות המפורטות להלן, לפי פרטיהן שבתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס: (1) עבירה על הוראות סעיף 11(א)(3) לחוק, לענין זיהום אוויר בלתי סביר כאמור בתקנה 4 לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 (להלן - התקנות). (2) עבירה על הוראות תקנה 3 לתקנות. 3. שיעור הקנס הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה. 4. תחילה2 תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תוספת (תיקון: תש"ע) (סעיפים 2 ו-3) מס' החיקוק הסעיףבחיקוק פרטי העבירה ליחיד לתאגיד לעבירהחוזרתליחיד לעבירהחוזרת לתאגיד החוק 11(א)(3) גרימת זיהום אוויר מרכב המונע במנוע דיזל, אשר שנת הייצור שלו היא עד שנת 2004, על ידי פליטת עשן מצינור הפליטה כאשר ערך בליעת האור עולה על 3 יחידות למטר (M-1) 500 1,000 1,000 2,000 החוק 11(א)(3) גרימת זיהום אוויר מרכב המונע במנוע דיזל, אשר שנת הייצור שלו היא משנת 2004 ואילך, ולמעט רכב דיזל טורבו, על ידי פליטת עשן מצינור הפליטה כאשר ערך בליעת האור עולה על 2.5 יחידות למטר (M-1) 500 1,000 1,000 2,000 החוק 11(א)(3) גרימת זיהום אוויר מרכב דיזל טורבו, על ידי פליטת עשן מצינור הפליטה כאשר ערך בליעת האור עולה על 3 יחידות למטר (M-1) 500 1,000 1,000 2,000 החוק 11(א)(3) גרימת זיהום אוויר מרכב להסעת נוסעים כאמור בפרטים 1, 2 ו-3 1,000 2,000 2,000 4,000 החוק 11(א)(3) גרימת זיהום אוויר על ידי פליטת עשן בגוון נראה לעין העולה על דרגה 2 בלוח רינגלמן זעיר בפרק זמן העולה על המותר. 500 1,000 1,000 2,000 החוק 11(א)(3) גרימת זיהום אוויר מרכב בנזין על ידי פליטת חד-תחמוצת הפחמן (CO) בתכולה העולה על המותר לפי תקנה 4(ב)(1) לתקנות. 500 1,000 1,000 2,000 החוק 11(א)(3) גרימת זיהום אוויר מרכב על ידי אי- הזרקת תמיסת אוראה במקום המיועד לכך. 3,000 6,000 6,000 12,000 החוק 11(א)(3) גרימת זיהום אוויר מרכב על ידי אי-עמידה בבדיקת אוראה כאמור בתקנה 7א. 3,000 6,000 6,000 12,000 התקנות 3(א) נהיגה ברכב דיזל מדגם ייצור הכולל מגופת עופרת, כאשר משאבת ההזרקה אינה חתומה במגופת עופרת 750 1,500 1,500 3,000 התקנות 3(א) נהיגה ברכב שמערכת פליטת הגזים בו אינה שלמה 500 1,000 1,000 2,000 התקנות 3(ב) נהיגה ברכב בהעדר תמיסת אוראה במכל המיועד לכך. 3,000 6,000 6,000 12,000 ק"ת תשס"א,912; תש"ע, 90. התקנות פורסמו ביום 9.7.2001. משפט פלילירכבזיהום אווירקנסצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)