צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וסעיף 71ג לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הפקודה), בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "עבירה נוספת" - עבירה לפי חלק ה' לפקודה כמשמעותה בסעיף 71א(ד) לפקודה; "עבירה נמשכת" - עבירה כאמור בתוספת, הנמשכת מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהודעת המנהל או בדרישתו. 2. קביעת עבירות קנס עבירה על הוראות הפקודה כמפורט בתוספת, נקבעת בזה עבירת קנס. 3. שיעור הקנס הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא הסכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה. 4. תחילה2 תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. ק"ת תשס"א, 864. הצו פורסם ביום 19.6.2001. משפט פלילייתושיםקנסצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)