צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות קנס עבירה על הוראות החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007 (להלן - חוק הצמיגים), כמפורט בתוספת, נקבעת בזה עבירת קנס. 2. שיעור הקנס שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא סכום הקנס המרבי הקבוע בסעיף 221 (ב) לחוק, לעבירה ראשונה ולעבירה חוזרת או נוספת, לפי העניין; לעניין זה, "עבירה חוזרת או נוספת" - עבירה כאמור בתוספת, שעבר אדם בתוך שנתיים לאחר שהורשע באחת מהעבירות האמורות בתוספת. 3. תחילה תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו. תוספת (סעיף 1) מס' הסעיף פרטי העבירה 1 15(א)(3) פינוי צמיגים משומשים מבית עסק שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף 7(א) או (ב) לחוק הצמיגים 2 15(א)(4) אחסון צמיגים משומשים בבית עסק שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף 8(א) או (ב) לחוק הצמיגים 3 15(א)(6) אי-מתן אפשרות לעיין ברישום לפי הוראות סעיף 9(ג) לחוק הצמיגים 1 ק"ת תשס"ח, 851. משפט פליליגלגל רכבצמיג רכבמיחזורקנסצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)