צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן - החו ק), בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה, "עבירה חוזרת או נוספת" - עבירה על סעיפים 4(א) או 6(ב) לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 (להלן - חוק הפיקדון), שעבר אדם בתוך שנתיים לאחר שהורשע באחת מעבירות אלה. 2. קביעת עבירות קנס עבירה על הוראות סעיף 4(א) לחוק הפיקדון לענין או גביית פיקדון בשל מכל משקה מלא וסעיף 6(ב) לחוק הפיקדון לענין אי קבלת מכל משקה ריק או אי תשלום דמי הפיקדון בעדו, נקבעת בזה עבירת קנס. 3. שיעור הקנס שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא מחצית סכום הקנס המרבי הקבוע בסעיף 221(ב) לחוק, לעבירה ראשונה ולעבירה חוזרת או נוספת, לפי הענין. 4. תחילה2 תחילתו של צו זה שישים ימים מיום פרסומו. ק"ת תשס"ב, 429. 2 הצו פורסם ביום 7.2.2002.משפט פליליקנספיקדון על מכלי משקהפיקדוןצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)