צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ולפי סעיף 71ד לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), בסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות קנס עבירות על הוראות תקנות 3, 4 ו-5 לתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993, כמפורט בתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס. 2. שיעור הקנס הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה. 3. תחילה2 תחילתו של צו זה 30 ימים מפרסומו. תוספת (סעיפים 2 ו-3) שיעור הקנס מס' התקנה פרטי העבירה ליחיד לתאגיד 3(א) אי-הצבת מיתקן איסוף במקום הנדרש 800 1,200 3(א)(1) אי-הצבת שילוט כנדרש ליד מיתקן איסוף 600 1,000 3(ב) הצבת מיתקן איסוף בקיבול שאינו מתאים 800 1,200 3(ב) הצבת מיתקן איסוף שאינו סגורכנדרש 800 1,200 3(ב) הצבת מיתקן איסוף שלא על גבי משטח העשוי חומר בלתי מחלחל 800 1,200 3(ג) אי מתן אפשרות לצרכן שמן לסלק שמן משומש למיתקן איסוף 800 1,200 4(1) סילוק שמן משומש שאינו ארוז או משונע כדין בידי מוכר שמן או משתמש בשמן 800 1,200 4(2) סילוק שמן משומש שאינו ארוז או משונע כדין בידי צרכן שמן 600 1,000 4(1) סילוק שמן משומש בידי מוכר או משתמש בשמן, שלא לאתר הפסולת הרעילה או למיתקן מיחזור 800 1,200 4(2) סילוק שמן משומש בידי צרכן שמן, שלא למיתקן איסוף או למיתקן מיחזור 600 1,000 5 אי-אחזקה ושמירה של מסמכים כנדרש 600 1,000 ק"ת תשס"ז, 199. הצו פורסם ביום 5.11.2006. משפט פליליקנסצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)