צו עבירת קנס (זיהום אוויר), תשל"ז-1977

צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 201א סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירת קנס עבירה על הוראות תקנה 5 לתקנות מניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962, נקבעת בזה כעבירת קנס. 2. שיעור הקנס שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא סכום הקנס בשקלים חדשים הקבוע לגבי עבירה ראשונה בסעיף 221(ב) לחוק, בשיעורו המעודכן מעת לעת. 3. תחילה תחילתו של צו זה היא ביום השלושים לאחר פרסומו. 1 ק"ת תשל"ז, 837; תשמ"ט, 130. זיהום אווירקנסצוויםצו (חקיקה)