צו ראיות (קביעת עובדי-ציבור), תשל"ח-1978

צו ראיות (קביעת עובדי-ציבור), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עובדי ציבור עובד שירות התעסוקה נקבע כעובד ציבור לענין סימן ג' לפרק ב' לפקודה. 1 ק"ת תשל"ח, 744.עובדי ציבורצוויםראיותצו (חקיקה)