צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ט-2009

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירות נתוני אשראי (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק (תיקון תש"ע) תחילתו של החוק תידחה ליום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010). 1 ק"ת תשס"ט, 1080; תש"ע, 534. אשראיצוויםמיסים